ผอ.กมลพรรณ วีระชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านปากน้ำ อุบลราชธานี
ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านปากน้ำ อุบลราชธานี

โรงเรียนบ้านปากน้ำ โรงเรียนประจำหมู่บ้าน 
ประวัติ ความเป็นมา ลำดับเหตุการณ์ต่างๆ ของ โรงเรียนบ้านปากน้ำ เป็น โรงเรียนประจำ หมู่ บ้านปากน้ำ ตั้งอยู่ที่ หมู่ 3 ตำบลกุดลาด อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
โรงเรียนนี้เดิมชื่อ โรงเรียนบ้านบาก เป็นที่ตั้งของโรงเรียนประชาบาล ตำบลกุดลาด (วัดบ้าน นายอ่อน ใบคำ เป็นครูสาขา
1 ตุลาคม 2483 นายฮู้ วงศ์สวัสดิ์ ได้เปลี่ยนชื่อเป็น นายพินิจ วงศ์สวัสดิ์ ได้รับเงินงบประมาณจากทางราชการ มาตั้งเป็นโรงเรียนเอกเทศถาวร เป็นเงิน 1,000 บาท
21 มกราคม 2486 นายเหลี่ยม บุตรวงศ์ มาเป็นครูใหญ่ แทนนายพินิจ วงศ์สวัสดิ์ ซึ่งย้ายไปดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านกระโสบ 1
11 กุมภาพันธ์ 2488 นายคำดี แสนทวีสุข มาเป็นครูใหญ่แทน นายเหลี่ยม บุตรวงศ์ ซึ่งลาออก
4 มิถุนายน 2494 นายประดิษฐ์ จอบใจธิปิ มาเป็นครูใหญ่แทน นายคำดี แสนทวีสุข ที่ย้ายไปดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านปากน้ำ
20 เมษายน 2503 นายวันทา ประสานพิมพ์ เป็นครูใหญ่แทนนายประดิษฐ์ จอมใจธิปิที่ลาออกจากราชการ
พ.ศ. 2507 ทางราชการได้อนุมัติเงินงบประมาณ 5,000 บาท ซื้อสังกะสีมุงหลังคาอาคารเรียน
พ.ศ. 2512 คณะครู ชาวบ้าน ร่วมมือกันรื้ออาคารเรียนเดิมแล้วปลูกสร้างใหม่ ตามแบบ ป.1จ
ดัดแปลงวัสดุจากอาคารเดิม โดยคณะครู ชาวบ้านออกสมทบ จำนวน 6,000 บาท ได้อาคารหลังใหม่กว้าง 8.50 เมตร ยาว 76 เมตร จำนวน 4 ห้องเรียน โดยยกโครงหลังคาไว้ และต่อมาได้รับเงินบำรุงท้องถิ่นจากสภาตำบล จำนวน 10,000 บาท มาตีฝาผนัง หน้าต่างจนแล้วเสร็จ
พ.ศ. 2514 ทางราชการได้อนุมัติเงินงบประมาณ 40,000 บาท มาสมทบปลูกสร้างแต่ว่าอาคารได้ สร้างเสร็จแล้ว จึงเปลี่ยนมาต่อเติมอาคารเรียนด้านทางทิศตะวันออก 1 ห้องเรียน (รื้อถอนแล้ว)
1 มิถุนายน 2518 นายโชคศักดิ์ ใจหาญ มาเป็นครูใหญ่แทนนายวันทา ประสานพิมพ์ ซึ่งไปดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านปากห้วยวังนอง ได้รับงบประมาณก่อสร้างบ้านพักครู 1 หลัง
25 มีนาคม – 7 พฤษภาคม 2520 คณะครู ชาวบ้าน พ่อค้า ประชาชน และเจ้าอาวาสวัดบ้านปากน้ำ ได้ร่วมปลูกสร้างอาคารเรียน ตามแบบ ป.1ช ตามโครงการอาสาพัฒนาท้องถิ่นของตนเองในฤดูแล้ง โดยไม่ต้องอาศัยงบประมาณทางราชการ สิ้นค่าก่อสร้างประมาณ 130,000 บาท (อาคารบุญจันทร์ ประชาสรรค์)
1 สิงหาคม 2520 นายอมฤต ทศโยธิน มาดำรงตำแหน่งแทนนายโชคศักดิ์ ใจหาญ ซึ่งไปดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านเค็ง
10 – 12 พฤษภาคม 2521 คณะครู พระสงฆ์ และชาวบ้าน พร้อมใจกันสละทรัพย์ และแรงงาน เทพื้นอาคารเรียนบุญจันทร์ ประชาสรรค์ คิดเป็นเงินทั้งสิ้น 2,550 บาท
21 พฤษภาคม 2522 นายวิชาญ เหนี่ยวพันธ์ ย้ายมาดำรงตำแหน่งครูใหญ่แทน นายอมฤต ทศโยธิน ซึ่งย้ายไปดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านทับไทย
พฤษภาคม 2522 ทางราชการได้อนุมัติงบประมาณให้สร้างอาคาร ตามแบบ 3/2 ของกระทรวงศึกษาธิการ 1 หลัง งบประมาณ 55,000 บาท และสร้างส้วมนักเรียน 1 หลัง 5 ที่ งบประมาณ
15,018 บาท (ส้วมรื้อถอนแล้ว)
ปีงบประมาณ 2522 ทางราชการได้อนุมัติงบประมาณให้สร้าง อาคารเรียน 1 หลัง ตามแบบ ป. ซ 3 ห้องเรียน 1 ห้องพักครู งบประมาณ 480,000 บาท
1 พฤศจิกายน 2524 นายเสถียร เจริญสุข มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่แทนนายวิชาญ เหนี่ยวพันธ์ ซึ่งย้ายไปดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ โรงเรียนโพนเมือง
16 พฤศจิกายน 2526 โรงเรียนบ้านบากได้ยื่นเรื่องขอเปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนบ้านปากน้ำ ได้รับการอนุมัติเมื่อ 1 พฤศจิกายน 2526
ปีงบประมาณ 2526 ได้สร้างรั้วทางทิศใต้ โดยงบประมาณ ตามข้อเสนอของ ส.ส. จำนวน 5,000บาท ชาวบ้านบริจาคทรัพย์สมทบ และแรงงาน เป็นเงิน 10,000 บาท
20 พฤษภาคม 2528 ทางราชการได้แต่งตั้งให้นายเสถียร เจริญสุข เป็นอาจารย์ใหญ่
ปีงบประมาณ 2528 ได้สร้างหอกระจายข่าว โดยงบพัฒนาจังหวัด จำนวน 15,000 บาท
ปีงบประมาณ 2530 ได้สร้างรั้วทางทิศตะวันตก โดยงบพัฒนาจังหวัด จำนวน 10,000 บาท
ปีงบประมาณ 2532 ได้งบประมาณ สร้างส้วม แบบ 601/26 จำนวน 1 หลัง 2 ที่งบประมาณ 24,000 บาท
16 กันยายน 2535 นายเสถียร เจริญสุข ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่ง อาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านปลาดุก
2 พฤศจิกายน 2535 นายวิจิตร ยิ่งยืน ได้มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนนี้ ปีงบประมาณ 2535 ได้รับงบประมาณให้สร้างส้วม ตามแบบ สปช. 601/26 จำนวน 1 หลัง 4 ที่งบประมาณ 90,000 บาท
ปีงบประมาณ 2536 ได้รับงบประมาณ จากอำเภอสร้างถังเก็บน้ำฝนแบบเหลี่ยม 1 ที่ 20,000 ลิตร
30 กันยายน 2537 นายวิจิตร ยิ่งยืน เกษียณอายุราชการ
30 ธันวาคม 2537 นายเฉลิมศักดิ์ กลิ่นบัว ย้ายจากโรงเรียนบ้านหาด สปอ.เหล่าเสือกโก้ก มาดำรงตำแหน่ง อาจารย์ใหญ่ โรงเรียนนี้
ปีงบประมาณ 2538 ได้รับงบประมาณ จากอำเภอสร้างถังเก็บน้ำฝนแบบเหลี่ยม 1 ที่ (20,000) ลิตร
30 สิงหาคม 2539 หจก.อุบลสหสินปอแซ ได้บริจาควัสดุก่อสร้างห้องสมุดโรงเรียน จำนวน106,020 บาท โดยอาศัยแรงงานชาวบ้าน คิดเป็น 45,770 บาท และทางโรงเรียนกับชุมชนได้สร้างรั้วทางทิศตะวันออก คิดเป็น 26,580 บาท
30 กันยายน 2543 นายวีระศักดิ์ แสงกุล และนางพัชนีย์ ทาปศรี เกษียณอายุราชการตามโครงการเกษียณก่อน 60 ปี
1 มีนาคม 2544 โรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้าง สนามกีฬาอเนกประสงค์ งบประมาณ 10,000 บาท
31 สิงหาคม 2544 นายเฉลิมศักดิ์ กลิ่นบัว ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการ ตามคำสั่ง สปจ.อุบลราชธานี ที่ 513/2544 และดำรงตำแหน่งมาจนถึงปัจจุบัน
22 มีนาคม 2545 นางชรินทร สุขเสริม ข้าราชการครู ตำแหน่ง อาจารย์ 1 ระดับ 5 โรงเรียนบ้านตุ สปอ.กุดข้าวปุ้น ได้มารายงานตัวที่โรงเรียนบ้านปากน้ำ เพื่อรอคำสั่งย้าย
30 กันยายน 2546 นางสาวนิตยา อมรสิน เกษียณอายุราชการ
1 เมษายน 2547 นายสมพร ทิมา เกษียณอายุราชการ ตามมาตรการโครงการพัฒนาและบริหารกำลังคนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
15 สิงหาคม 2547 – 30 กันยายน 2547 ได้รับครูอัตราจ้างเหมาบริการ คือ นางสาวรัตติยา ชื่มชม
15 ตุลาคม 2547 ได้รับครูอัตราจ้างรายเดือนโดยได้ตัดโอนมาจากโรงเรียนบ้านมะเขือ สปอ.เมือง คือ นางมยุรี บุ้งทอง ได้บรรจุเป็นพนักงานราชการตำแหน่ง ครูผู้สอน
1 มิถุนายน 2548 – 30 กันยายน 2548 ได้รับครูอัตราจ้างเหมาบริการ คือ นางสำเริง แสงวิเชียรและได้รับการจ้างต่ออีก 12 เดือน
16 พฤษภาคม 2549 – 10 ตุลาคม 2549 นักศึกษาฝึกภาคปฏิบัติ จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ ราชวิทยาลัย (วิชาชีพครู) มาฝึกงาน 2 คน คือ นางสาวเบญจวรรณ สนุกพันธ์ และ
นางมลนิดา ปัญญา
28 มีนาคม 2551 นางสาวเพียรผกา พันธุ์ปรีชา ข้าราชการครู ตำแหน่งครู คศ.2 โรงเรียนบ้านธาตุน้อย (สิงห์ประชาวิทยาคาร) อำเภอเขื่องใน สพท.อบ.1 ได้มารายงานตัว ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียน บ้านปากน้ำ เพื่อรอคำสั่งย้าย
31 มีนาคม 2551 นางจันทรา ชมภูศรี ข้าราชการครู ตำแหน่งครู คศ.2 โรงเรียนบ้านแคน (ประชาสามัคคี) อำเภอม่วงสามสิบ สพท.อบ.1 ย้ายมาดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้
1 เมษายน 2552 นางบุษบา อุทิตสาร ข้าราชการครู ตำแหน่งครู คศ.2 โรงเรียนบ้านคำไฮใหญ่ อำเภอดอนมดแดง สพท.อบ.1 ย้ายมาดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้
นางมยุรี บุ้งทอง พนักงานราชการ สอบตำแหน่งครูผู้ช่วย ไปบรรจุที่โรงเรียนบ้านชาติสามัคคี
อำเภอเขื่องใน สพท.อบ.1
นางสำเริง แสงวิเชียร ครูอัตราจ้าง สอบตำแหน่งครูผู้ช่วย ไปบรรจุที่โรงเรียนบ้านดงบังดอนมดแดง
อำเภอดอนมดแดง สพท.อบ.1
15 พฤษภาคม 2552 นายนพรัตน์ บุญทน มาบรรจุที่โรงเรียนบ้านปากน้ำ พนักงานราชการ ตำแหน่ง ครู
10 ตุลาคม 2552 นายนพรัตน์ บุญทน พนักงานราชการ ตำแหน่ง ครู ย้ายสับเปลี่ยนกับ นายอดิเรก ทุมวงศ์ พนักงานราชการ ตำแหน่ง ครู มาปฏิบัติหน้าที่ที่โรงเรียนบ้านปากน้ำ
31 มีนาคม 2553 นางพิศมัย สดสร้อย ข้าราชการครู ตำแหน่ง ครู คศ. 3 โรงเรียนบ้านนาคำ อำเภอเมืองอุบลราชธานี สพท. อบ.1 ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ที่โรงเรียนบ้านปากน้ำ
6 กรกฏาคม 2555 นายอดิเรก ทุมวงศ์ พนักงานราชการ ตำแหน่ง ครู ย้ายสับเปลี่ยนกับนางสาวนิธิวดี บุญทวี พนักงานราชการ ตำแหน่ง ครู ไปปฏิบัติหน้าที่ที่โรงเรียนบ้านหนองไฮ อำเภอเมืองอุบลราชธานี
27 กรกฏาคม 2555 นางสุพรรณี สง่าวงษ์ ข้าราชการครู ตำแหน่ง ครู คศ.3 โรงเรียนบ้านสร้างหอม อำเภอบุณฑริก สพป .อบ. เขต 5 ย้ายมาช่วยราชการในโครงการครูคืนถิ่น
18 มกราคม 2556 นายนิพนธ์ ผูกพันธ์ ข้าราชการครู ตำแหน่ง ครู คศ.2 โรงเรียนหนองหล่มหนองเซื่อมใต้ อำเภอเขื่องใน ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ที่โรงเรียนบ้านปากน้ำ
10 กันยายน 2557 ได้รับจัดสรรพี่เลี้ยงเด็กพิการ คือ นางสาวนฤมล ผุสิงห์
9 ตุลาคม 2557 นางสาวเกศราภรณ์ คำแหง ข้าราชการครู ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านเวาะวิทยา สพป.ศก.เขต 1 มาช่วยราชการ
16 มกราคม 2557 พระเดชพระคุณเจ้าพระหมสิทธิได้เป็นองค์ประธาน วางศิลาฤกษ์สร้างอาคารเรียน “ บูชาคุณ ” โดยมีคุณยุทธนา – คุณอรนารถ เตชะสุธิจามณี และคุณอนุพงศ์ – คุณรุ่งทิพย์ วัศรากิจ เป็นผู้อุปถัมภ์การก่อสร้าง และ เจ้าคุณพระราชกิจจาภรณ์  ( เทอด วงศ์ชอุ่ม ) ผู้ประสานงาน
25 ธันวาคม 2558 นายเฉลิมศักดิ์ กลิ่นบัว ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากน้ำ ได้ย้ายสับเปลี่ยนกับนางกมลพรรณ วีระชาติ ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านรังแร้ง อำเภอเหล่าเสือโก้ก
สพป.อบ.1
18 มกราคม 2559 นางช่อลดา บุญทวี ตำแหน่ง ครูโรงเรียนบ้านท่าเมือง อำเภอดอนมดแดง สพป.อบ.1 ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ครูโรงเรียนบ้านปากน้ำ
19 มกราคม 2559 นางสุพรรณี สง่าวงษ์ ตำแหน่ง ครู (ช่วยราชการ) โรงเรียนบ้านปากน้ำ ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ครูโรงเรียนบ้านปากห้วยวังนอง อำเภอเมือง สพป.อบ.1
2 ตุลาคม 2560 นายจิตริน ถนอมพันธ์ บรรจุครูผู้ช่วย ที่โรงเรียนบ้านปากน้ำ จากโครงการครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2560