โรงเรียน มงคลธรรมวัฒน์วิทยาโรงเรียน มงคลธรรมวัฒน์วิทยา

 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา สังกัดกองพุทธศาสนศึกษา

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

 “จงพยายามจนกว่าจะประสบผลสำเร็จ “


พระมงคลธรรมวัฒน์
ผู้ก่อตั้งโรงเรียน

โรงเรียนมงคลธรรมวัฒน์วิทยา

พระศรีวิสุทธิมุนี
ผู้อำนวยการโรงเรียน

พระศรีวิสุทธิมุนี ผู้อำนวยการโรงเรียน

โรงเรียนมงคลธรรมวัฒน์วิทยา ตั้งอยุ่ภายใน วัดปากน้ำ บุ่งสระพัง บ้านปากน้ำ ต.กุดลาด อ.เมือง จ.อุบลราชธานี. โรงเรียนมงคลธรรมวัฒน์วิทยา เป็น โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา สังกัดกองพุทธศาสนศึกษา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เดิมเป็นโรงเรียนงแผนกธรรม-บาลี และต่อมาปี พ.ศ. 2550 ได้เปิดทำากรเรียนการสอน พระปริยัติธรรมแนกสามัญ โดยดำเนินการสอน 3 แผนกดังต่อไปนี้

แผนกนักธรรม

  • เปิดสอนนักธรรม ตรี โท เอก

แผนกบาลี

  • เปิดสอนบาลี ประโยค 1-2 – ป.ธ. 6

แผนกสามัญศึกษา

  • เปิดสอน มัธยมศึกษาตอนต้น ม.1-ม.3
  • เปิดสอน มัธยมศึกษาตอนปลาย ม.4-ม.6

โรงเรียน มงคลธรรมวัฒน์วิทยา วัดปากน้ำ บุ่งสระพัง อุบลราชธานี

ข่าวสาร โรงเรียนมงคลธรรมวัฒน์วิทยา

โรงเรียนมงคลธรรมวัฒน์วิทยา-รับสมัครนักเรียน

เฟสบุ๊ค : https://www.facebook.com/suthathogthai/