พระราชกิจจาภรณ์ ( เทอด ญาณวชิโร ) พระผู้เป็น อังค์อุปถัมภ์ ชุมชน บ้านปากน้ำ บุ่งสระพัง อุบลราชธานี
เจ้าคุณพระราชกิจจาภรณ์ ( เทอด ญาณวชิโร ) พระผู้สืบทอดเจตนารมย์ ของ พระมงคลธรรมวัฒน์ แห่ง ชุมชน ปากน้ำ บุ่งสระพัง อุบลราชธานี และท่านยังได้เป็นพระผู้อุปถัมภ์ ชุมชนบ้าน วัด โรงเรียน ณ ปัจจุบัน. ท่านเจ้าคุณ พระราชกิจจาภรณ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศ อุปสมบท ณ วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร โดยมี เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ เป็นพระอุปัชฌาย์

การศึกษา
-เปรียญธรรม ๖ ประโยค จากสำนักวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร
-ปริญญาโททางด้านปรัชญา จากมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ตำแหน่งหน้าที่
-ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร
-อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-บรรยายพิเศษสถาบันพระปกเกล้า
-คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ มหาวิทยาศรีนครินทร์วิโรฒประสานมิตร
การบรรยายธรรม
-อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-บรรยายพิเศษที่สถาบันพระปกเกล้า
-บรรยายที่กรมประชาสัมพันธ์
-บรรยายธรรมทางสถานีโทรทัศน์ช่องต่าง ๆ
ฯลฯ
งานเขียน
หลักการทำบุญและปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวัน
พุทธานุภาพ อานุภาพของพระพุทธองค์
ทฤษฎีเบื้องต้นแห่งปรัชญาไทย
ทศชาติ ปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลง
มหาสมัยสูตร
ปาฏิหาริย์พระบรมสารีริกธาตุ (การ์ตูนแอนิเมชัน)
ตำนานภูเขาทอง
ลูกผู้ชายต้องบวช
สมาธิเบื้องต้นสำหรับชาวบ้าน
ประทีปธรรมแห่งแม่มูล
ฯลฯ
งานสื่อ รายการทีวี ธรรมะบรรยาย
บรรยายธรรมทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 5 รายการละครจากชีวิตจริง เรื่อง 84,000 พระธรรมขันธ์ ออกกาศทุกวัน จันทร์ – พฤหัสบดี เวลา 18.00 น.
บรรยายธรรมทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 อสมท. รายการแสงธรรมส่องทาง ทุกวันอาทิตย์ เวลา 05.30 – 06.00 น.
บรรยายธรรมทางสถานีโทรทัศน์ช่อง Thai PBS รายการพุทธภูมิสู่สุวรรณภูมิ ทุกวันจันทร์ เวลา 08.30 – 09.00 น.
ฯลฯ
บรรยายธรรมะ รายการ “ละครชุดชีวิตจริง 84000”
พิธีกรดำเนินรายการ โดย ผู้พันเบิร์ด -วันชนะ สวัสดี ออกอากาศทุก วันจันทร์ ถึง วันพฤหัสบดี เป็นประจำ เวลา 18.00 น. ทาง ททบ.5