พระศรีวิสุทธิมุนี ( วิมาน กันตสีโล )
พระศรีวิสุทธิมุนี เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ (บุ่งสระพัง)  หลวงพ่อเงิน 700 ปี, รองเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี.พระศรีวิสุทธิมุนี พระผู้สืบทอดเจตนารมย์ ของ พระมงคลธรรมวัฒน์ และ พระราชกิจจาภรณ์ ท่านมีบทบาท สําคัญต่อการพัฒนา การศึกษาพุทธศาสนา ทั้ง ปริยัติธรรมบาลี และ ปริยัติธรรมสามัญ และ ศูนย์รวมจิตใจ ชุมชน ปากน้ำ บุ่งสระพัง อุบลราชธานี

การศึกษา
– น.ธ. เอก,
– ป.ธ.8
– วุฒิทางโลก ปริญญา พธ.บ., ศศ.ม.
– ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
ตำแหน่งหน้าที่
– เจ้าอาวาส วัดปากน้ำ บุ่งสระพัง ตำบลกุดลาด อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
– พระอุปัชฌาย์
– รองเจ้าคณะจังหวัด อุบลราชธานี
ประวัติการศึกษา
พ.ศ.2545 สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาการสอนภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
พ.ศ.2552 สำเร็จการศึกษา ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ (TEFL) คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
พ.ศ.2539 สอบได้นักธรรมชั้นเอก สำนักศาสนศึกษาวัดปากน้ำ อำเภอเมือง สำนักเรียนคณะจังหวัดอุบลราชธานี
พ.ศ.2549 สอบได้ ป.ธ.8 สำนักศาสนศึกษาวัดปากน้ำ อำเภอเมือง อุบลราชธานี สำนักเรียนคณะจังหวัอุบลราชธานี
พ.ศ.2545 วันที่ 25 ธันวาคม 2545 ได้รับแต่งตั้งเป็น รองเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี