แห่นางดั้ง การแห่นางด้ง - นางควาย ประเพณี อีสาน ขอฝน ชาวบ้านปากน้ำหมู่ ๓ และ ๑๐ ทำพิธี ๓ คืน แห่นางดั้ง การแห่นางด้ง - นางควาย ประเพณี อีสาน ขอฝน โดยการนำของผู้เฒ่า ผู้แก่ในหมู่บ้านมาทำพีธีขอฝนให้ตกลงมาตามฤดูกาล