ข่าวประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครพระภิกษุ-สามเณร เข้ารับการอบรมพระวิทยากรกระบวนธรรม รุ่นที่ ๓ ตามโครงการฝึกหลักสูตรพระวิทยากรกระบวนธรรม จังหวัดอุบลราชธานี ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ระหว่างวันที่ ๔ – ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ วัดปากน้ำ (บุ่งสระพัง) ตำบลกุดลาด อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี