หนังสือ ลมหายใจ ชายแดนใต้ บนเส้นทางแห่งศรัทธา” ของพระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท ได้รางวัล “ปัญจสิกขะ”วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ พระพรหมสิทธิ ได้เป็นประธานพิธีมอบโล่รางวัลพระนักเขียน “ปัญจสิกขะ” ให้แก่ พระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท ผู้เขียนหนังสือเรื่อง “ลมหายใจชายแดนใต้ บนเส้นทางแห่งศรัทธา”โดยคณะกรรมการตัดสินรางวัลพระนักเขียนมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ หนังสือเรื่อง “ลมหายใจชายแดนใต้ บนเส้นทางแห่งศรัทธา” ของพระมหาอภิชาติ ธมฺมาภินนฺโท ได้รับรางวัลพระนักเขียน ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๐เนื้อหาสื่อถึงเหตุการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยบอกเล่า ประสบการณ์การทำงานของพระธรรมทูตอาสา ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมถึงแง่คิดต่างๆ ที่สะท้อนให้เห็นความเข็มแข็งของพระสงฆ์และชาวไทยพุทธได้อย่างดีเยี่ยม ที่สำคัญไม่ได้ทิ้งเอกลักษณ์ของงานทางพระพุทธศาสนา คือมีหลักธรรมประกอบไว้ในเนื้อหาตลอดการเรียบเรียงเป็นไปในรูปแบบความเรียงแบบสารคดี มีเรื่องเล่าและประวัติบางอย่างที่น่าสนใจ โดยผู้เขียนสามารถถ่ายทอดผ่านภาษาที่ทันสมัยและเรียบง่ายทำาให้เนื้อหาน่าสนใจยิ่ผลกระทบหนังสือเล่มนี้ช่วยสะท้อนให้เห็นมุมมองความรู้สึก ของคนไทยพุทธในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ผ่านเรื่องเล่าขนาดเล็ก ที่บอกผ่าน ให้สังคมได้รับฟังอีกทางหนึ่ง และยังสะท้อนให้เห็นความสำคัญของธรรมะที่ควรยึดไว้เสมอไม่ว่า ยามสงบหรือยามมีวิกฤตก็ตามทีพระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี ดร.,ป.ธ.๙ เจ้าของนามปากกา “กิตติเมธี” ประธานคณะกรรมการตัดสิน พระมหาวีระพันธุ์ ชุติปญฺโญ เจ้าของนามปากกา “ชุติปัญโญ” กรรมการ พระมหาประสิทธิ์ ญาณปฺปทีโป ดร. เจ้าของนามปากกา “ธรรมรตา” กรรมการ

ดาวน์โหลด หนังสือ ลมหายใจ ชายแดนใต้ บนเส้นทางแห่งศรัทธา