วันนี้ บ้านปากน้ำ บุ่งสระพัง ได้ร่วมกันสืบสาน ประเพณี บุญกุ้มข้าวใหญ่ หรือ บุญคูณลาน

บุญกุ้มข้าวใหญ่ หรือบุญคุณลาน

บุญกุ้มข้าวใหญ่ เป็นประเพณีบุญอีสาน ตาม ฮีตสิบสอง คองสิบสี่” เมื่อถึงเดือนยี่ หรือเดือนสองจะมีพิธีหรือมีบุญประเพณีเพื่อเป็นสิริมงคงคือ “บุญคูณลาน” ความหมายของคำว่า “คูณลาน” หมายความว่าเพิ่มเข้าให้เป็นทวีคูณ หรือทำให้มากขึ้นนั่นเองส่วนคำว่า “ลาน” คือสถานที่สำหรับนวดข้าว การนำข้าวที่นวดแล้วกองขึ้นให้สูง เรียกว่า “คูณลาน”. ชาวบ้านได้ทำบุญร่วมกัน หลังจากที่เสร็จสิ้นภาระในการเก็บเกี่ยวข้าวในนา ช่วงเวลาในการทำบุญกุ้มข้าวใหญ่ จึงกำหนดเอาเวลาระหว่างเดือนยี่ถึงเดือนสาม การทำ บุญกุ้มข้าวใหญ่ นั้นชาวนาทุกคนจะมาร่วมเป็นเจ้าภาพ. จุดมุ่งหมายของการทำบุญกุ้มข้าวใหญ่คือ เพื่อร่วมกันจัดหาทุนทรัพย์ให้แก่ทางวัดเพื่อเป็นกองทุนในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา บริจาคเป็นข้าวเปลือก ซึ่งเป็นผลผลิตจากน้ำพักน้ำแรงของตนเป็นประการที่หนึ่ง ประการที่สองก็เพื่อจะได้ทำบุญด้วยข้าวในยุ้งของตนเอง จะบริจาคมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับศรัทธาและข้าวในนาของแต่คนละ แต่เมื่อคนร่วมกันบริจาคก็จะได้กองข้าวกองใหญ่ดังที่บ่งไว้ในชื่อประเพณีการทำบุญครั้งนี้ว่า บุญกุ้มข้าวใหญ่ ซึ่งก็หมายถึง บุญกองข้าวใหญ่ นั่นเอง.
ชาวบ้านปากน้ำ บุ่งสระพังได้ร่วมกัน สีบสานประเพณี “บุญกุ้มข้าวใหญ่” หรือบุญคุณลาน ที่ศาลากลางบ้าน ประจำ หมู่บ้านปากน้ำ บุ่งสระพัง ปีนี้ใน วันที่ 26 มกราคม 2561

ประเพณี อีสาน บ้านปากน้ำ บุ่งสระพัง

ที่มาของภาพจากเฟส : ไกรสร ธิใจ