วันที่ 26 มกราคม 2561 ชาวบ้านปากน้ำ บุ่งสระพังได้ร่วมกัน สีบสานประเพณี “บุญกุ้มข้าวใหญ่” หรือ บุญคูณลาน ที่ศาลากลางบ้าน ประจำ หมู่บ้านปากน้ำ บุ่งสระพัง.“บุญกุ้มข้าวใหญ่” เป็นประเพณีบุญอีสาน ได้ทำบุญร่วมกัน หลังจากที่เสร็จสิ้นภาระในการเก็บเกี่ยวข้าวในนา ดังนั้นช่วงเวลาในการทำบุญกุ้มข้าวใหญ่ จึงกำหนดเอาเวลาระหว่างเดือนยี่ถึงเดือนสาม การทำบุญนั้นชาวนาทุกคนจะมาร่วมเป็นเจ้าภาพ
จุดมุ่งหมายของการทำบุญกุ้มข้าวใหญ่คือ เพื่อร่วมกันจัดหาทุนทรัพย์ให้แก่ทางวัดเพื่อเป็นกองทุนในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ในการบริจาคคราวนี้ชาวบ้านจะไม่บริจาคเงินแต่จะบริจาคเป็นข้าวเปลือก เหตุผลเพราะชาวนาไม่มีเงินแต่มีข้าว อันเป็นผลผลิตจากน้ำพักน้ำแรงของตนเป็นประการที่หนึ่ง ประการที่สองก็เพื่อจะได้ทำบุญด้วยข้าวในยุ้งของตนเอง
จะบริจาคมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับศรัทธาและข้าวในนาของแต่คนละ แต่เมื่อคนร่วมกันบริจาคก็จะได้กองข้าวกองใหญ่ดังที่บ่งไว้ในชื่อประเพณีการทำบุญครั้งนี้ว่า บุญกุ้มข้าวใหญ่ ซึ่งก็หมายถึง บุญกองข้าวใหญ่ นั่นเอง