ร่วมพิธีพุทธาภิเษก สมโภชพระประธาน ณ วัดป่าพระพิฆเณศวร์ (วัดบ้านบาก)

ขอเชิญ พุทธศาสนิกชน ญาติโยมสาธุชนทั้งหลาย ร่วมพิธีพุทธาภิเษก สมโภชพระประธาน ณ วัดป่าพระพิฆเณศวร์ (วัดบ้านบาก) ตำบลกุดลาด อำเภอเมืองอุบลราชธานี ในวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗


👉 ติดต่อสอบถามข้อมูล ได้ที่
พระมหาไพทูล ชุตินฺธโร เจ้าอาวาส
084-8771327
นายเสกสรรค์ ธาระวงศ์ ผญบ. หมู่ ๑๐
๐๘๐-๗๖๓๓๙๗๓
นายศรายุทธ สุทธิกรณ์ ผญบ. หมู่ 3
๐๖๔-๒๐๓๘๑๑๘