บุญสังฆทาน เผือก มัน ประเพณีอีสาน บ้านปากน้ำ บุ่งสระพัง อุบลราชธานี ปี 2561 ร่วมบุญ วิถีพุทธ ประเพณีอีสาน ” บุญสังฆทาน เผือก มัน ประจำปี ” ณ บ้านปากน้ำ บุ่งสระพัง อุบลราชธานี , การทำบุญสังฆทาน เผือก มัน อีกหนึ่งประเพณี อีสาน เก่าแก่ ได้คงไว้ และ ปฎิบัติ สืบต่อกันมา จากอดีต สู่ ปัจจุบัน

บุญสังฆทาน เผือกมัน บ้านปากน้ำ บุ่งสระพัง