อัฐิธาตุสถาน พระมงคลธรรมวัฒน์ พระธาตุพนม จำลอง

อัฐิธาตุสถาน พระมงคลธรรมวัฒน์ (บุญจันทร์ จตฺตสลฺโล) ตั้งอยู่ฐาน ภายใน ของ พระธาตุพนม จำลอง ภายใน ห้องที่บรรจุ พระอัฐิ ของ พระมงคลธรรมวัฒน์ และ รูปภาพถ่าย ขาวดำ เป็นภาพอดีต กับ ทหารอเมริกัน ตอนมาตั้งฐานทัพ ที่ อุบลราชธานีถ่ายทอด และ แสดง ให้เห็น ถึงเรื่องราว เหตุการณ์ ต่าง ๆ ที่ ท่าน ได้ สร้าง ตลอดถึง การพัฒนา ด้วย ความวิริยะ อุตสาหะ เพื่อพัฒนาให้ ชุมชน บ้านเมือง เจริญรุ่งเรือง ตั้งแต่อดีต มาสู่ ปัจจุบัน

สถานที่สำคัญ วัดปากน้ำ บุ่งสระพัง