พิธีเปิดป้ายโรงเรียนบ้านปากน้ำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ โดยความร่วมแรงร่วมใจของพี่น้องชาวบ้านปากน้ำ ชมรมศืษย์เก่าโรงเรียนบ้านปากน้ำ และคณะครูโรงเรียนบ้านปากน้ำ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนบ้านปากน้ำ ตำบลกุดลาด อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี


ข่าว-ภาพ- ที่มาจากเฟส : พิสิทธิ์พงษ์ อุบล